Nie przegap żadnej okazji

Zapisz się i otrzymaj Bezpłatny Prezent

* Masz dość wydawania fortuny na paliwo?
* Uważasz że podróżowanie autobusami jest drogie i nieprzyjemne?
* Chciałbyś podróżować w przyjemnych warunkach za niewielkie pieniądze?
Z nami możesz podróżować tanio i przyjemnie.

    Od ponad 12 lat słuchamy naszych Klientów i dostosowujemy usługi do ich potrzeb dzięki czemu przewieźliśmy już ponad 6 274 948 Zadowolonych Pasażerów.

    Dzięki nowoczesnym autokarom nie utkniesz na trasie z powodu awarii.

    Zapisz się już dzisiaj a otrzymasz zawsze aktualne informacje na temat nowych pól tanich biletów a dodatkowo na podany adres e-mail otrzymasz od nas Bezpłatny Prezent.
E-mail:
Zapisując się do newslettera akceptuję regulamin firmy oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych do celów marketingowych.
Plus Bus

Regulamin korzystania z Internetu bezprzewodowego w autobusach firmy Podlasie-Express Sp. z o.o. Sp. k.

§1. Postanowienia ogólne
 1. Niniejsze warunki określają zasady i zakres korzystania z Internetu bezprzewodowego (WiFi) uruchomionego w autobusach przez Podlasie-Express (Operatora) dla podróżnych- Użytkowników.

 2. Korzystanie z Internetu bezprzewodowego odbywa się bez odpłatności.

 3. Przed skorzystaniem z niniejszej usługi każdy Użytkownik winien zapoznać się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

 4. Zalogowanie się oznacza jednocześnie akceptację warunków usługi.

 5. W przypadku braku akceptacji Regulaminu prosimy o niekorzystanie z WiFi udostępnionego przez Operatora.

 6. Akceptując niniejszy Regulamin Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie wskazanym w niniejszym Regulaminie. Operator jest administratorem danych osobowych.

 7. Dane osobowe gromadzone są wyłącznie w celu marketingowym oraz statystycznym.

 8. Zebrane dane mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom wskazanym w przepisach prawa.

 9. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne.

 10. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

§2. Obowiązki Użytkownika
 1. Korzystanie z WiFi odbywa się na wyłączne ryzyko Użytkownika.

 2. Użytkownikowi nie wolno używać udostępnionego Internetu do celów sprzecznych z obowiązującym prawem i zasadami współżycia społecznego, a w szczególności:

  • przesyłania i udostępniania treści które są niezgodne z prawem lub są przedmiotem ochrony własności intelektualnej, której podmiotem nie jest Użytkownik,

  • przesyłania i udostępniania treści mogących naruszyć czyjekolwiek dobra osobiste,

  • masowego rozsyłania nie zamówionych przez odbiorców treści o charakterze reklamowym (tzw. spam),

  • rozpowszechniania wirusów komputerowych i innych programów mogących uszkodzić komputery innych użytkowników Internetu,

  • permanentnego obciążania w znacznym stopniu pasma poprzez udostępnianie serwerów WWW, IRC, NNTP itp.

 3. Użytkownikowi nie wolno używać punktu dostępowego, o którym mowa w niniejszym Regulaminie, do budowania stałych podsieci. Poprzez stałą podsieć rozumiane jest udostępnianie Internetu innym komputerom.

 4. W przypadku nie przestrzegania przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu jak i niezgodnego z przeznaczeniem korzystania z usługi, Operator ma prawo do zablokowania całego dostępu do niniejszego systemu.

 5. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za sposób, w jaki wykorzystuje konto, w tym za treści i inną zawartość przesyłanych wiadomości, z uwzględnieniem odpowiedzialności karnej za działanie niezgodne z prawem.

 6. Za skutki wynikające z używania konta Użytkownika, a powstałe w związku ze znajomością przez osoby trzecie hasła Użytkownika, wyłączną odpowiedzialność ponosi Użytkownik.

§3. Obowiązki operatora
 1. Operator zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań w celu ochrony danych osobowych Użytkownika zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. ( Dz. U. Nr 133, poz. 883, ze zm.).

 2. Operator zobowiązuje się do zachowania danych w poufności i nie ujawniania ich innym podmiotom, chyba że Użytkownik wyraźnie go do tego upoważni, albo upoważnienie takie wynikać będzie z przepisu prawa. Zobowiązanie to pozostaje w mocy po wygaśnięciu jakiegokolwiek stosunku prawnego łączącego Użytkownika z Operatorem.

§4. Wyłączenia odpowiedzialności Operatora
 1. Operator nie odpowiada za brak sygnału w wyznaczonych miejscach ani za obniżenie przepustowości łącza.

 2. Operator nie odpowiada za nieuprawnione użycie oprogramowania lub innych utworów będących przedmiotem ochrony własności intelektualnej dostępnych w Internecie.

 3. Operator nie odpowiada za szkody wyrządzone przez oprogramowanie dostarczone przez strony trzecie.

 4. Operator nie odpowiada za warunki techniczne w sieci dostawcy internetu oraz opóźnienia w strefie Internetowej które mogą mieć wpływ na rzeczywisty transfer do i z komputera Użytkownika w Internecie .Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia z tytułu czasowego bądź stałego braku sygnału internetowego.

 5. Ze względów bezpieczeństwa nie jest gwarantowana dostępność do wszystkich usług sieciowych.

 6. Transmisja radiowa nie jest szyfrowana.

 7. Pomoc techniczna dostępna jest w pod nr infolinii: 703-200-202 - 1.29PLN/min.

§5. Postanowienia końcowe
 1. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na stronie Operatora tj. https://plusbus.pl